Zpět

Základní dovednosti manažera rozvoje venkova

CpKP / Autoři: Mgr. Ivo Škrabal, Ing. Kristýna Ježová, Kateřina Nesrstová / Odpovědný redaktor: Mgr. Ivo Škrabal/ Obálka a sazba: David Košek/ 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-65-4

ZakladnidovednostimanazeraZákladní hypotézou (předpokladem), proč vznikla tato publikace, je, že posilování absorpční kapacity venkova je možné pouze prostřednictvím tzv. manažerů rozvoje venkova. Tuto myšlenku podporuje také fakt, že se domníváme, že lidé, kteří získají potřebné dovednosti a získají uplatnění v mikroregionech či místních akčních skupinách, znají nejlépe problematiku svého okolí. De facto se může jednat o lidi, kteří se dokáží postarat o tento rozvoj vlastním přičiněním. Stačí pak již opravdu málo, aby vhodnou podporou jejich dovedností došlo k nastartování pozitivních rozvojových projektů a aktivit vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji jejich venkovského prostoru. Rozvojem manažerských a odborných kapacit je nutné ovšem tyto pracovníky neustále posilovat a vzdělávat tak, aby se z nich mohli stát profesionálové, díky nimž je dosahováno zkvalitňování jimi spravovaného území. V současné době jsme na začátku období čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie pro období 2007-2013. Aby byly prostředky efektivně využity, je zapotřebí co nejvíce kvalitně vyškolených a informovaných pracovníků, kteří budou na aktuální výzvy včas reagovat přípravou projektů. Tato potřeba je patrná zejména v menších obcích, mikroregionech, místních akčních skupinách a neziskových organizacích, kterým uvedené schopnosti chybějí a jsou tedy pro nadcházející období znevýhodněny. V České republice působí na místní úrovni téměř 500 mikroregionů, převážně dobrovolných svazků obcí, a 156 místních akčních skupin založených na principu metody Leader, které umožňují obcím, zvláště těm venkovským, aktivně se zapojit do péče o prostředí regionu a k uvažování nad rozvojem v širších souvislostech. Publikace, kterou držíte v ruce, vznikla jako reakce na tento problém, který jsme zaznamenali při zkušenostech z naší práce ve vesnicích a mikroregionech, kde jsou rozvojové aktivity formulovány v rámci procesu strategického plánování a mají většinou za cíl participaci veřejnosti (někdy aktivní zapojení do realizace projektových záměrů, někdy spíše pasivní - informování o činnostech mikroregionů). Dále se jedná o přípravu, realizaci a evaluaci projektů, které jsou zaměřeny na posilování ekonomického a socio-kulturního rozvoje obcí. Právě z tohoto důvodu vznikla tato publikace, která by měla napomoci v zavádění profesionálního managementu rozvoje do mikroregionu a měla by sloužit jako praktické vodítko pro všechny začínající či méně zkušené manažery rozvoje venkova.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity