Zpráva o průběhu realizace projektu KPSS Hořovice

2018-foto-horovice-1Město Hořovice od ledna 2018 realizuje ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy projekt zaměřený na aktualizaci komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Hořovice spádových obcí ORP Hořovice. Projekt je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.Informace o průběhu projektu ke konci ledna 2019 naleznete ve článku níže. 

 b_0_600_0_00_images_loga_donoru_Logo_OPZ_barevné.jpg

Doba realizace projektu je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Výstupem projektu budou následující dokumenty:

 • Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024,
 • Akční plán na roky 2019, Akční plán na roky 2020-2021,
 • Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a elektronické podobě (PDF),
 • 4 druhy letáků a 2 videospoty informující o možnostech a způsobech poskytování pomoci na území ORP Hořovice.
 • Ostatní výstupy projektu jsou dílčími výstupy a jsou podkladem pro tvorbu Plánu, či jeho závěry.

Analytická část
V rámci analytické části byly realizovány níže uvedené činnosti:

 • Zmapování poskytovatelů sociálních služeb (dále SSL) a návazných služeb (dále NS) v území a vytvoření jejich přehledu.
 • Vytvoření Přehledu obcí v ORP Hořovice, který mapuje všech 37 obcí.
 • Z dostupných zdrojů byly dále získány strategické a analytické dokumenty obcí vztahující se k sociálním službám a komunitnímu plánování.
 • Průběžný sběr dalších dat a informací (přehled exekucí, data z výkaznictví OSVZaŠ MěÚ Hořovice, statistiky sociálních dávek, přehled dětských psychiatrů a psychologů, zmapování MAS a DSO - místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí, finanční zdroje v rámci obcí směřující do sociální oblasti apod.).

Konkrétním výstupem jsou následující dokumenty:

Dalšími výstupy jsou dílčí analytické dokumenty: 

V rámci projektu vznikly také inofmrační materiály, jenž na ukázkových případech ukazují, kdo pomohl v reálných příbězích lidí, jaké jsou oblasti pomoci a kdo může pomoci z institucí v území. Více se o tzv. kartách pomoci můžete dozvědět v samostatném článku.

 Dále v rámci analytické části byly realizovány za účelem mapování potřeb občanů:

 • 2 skupinové rozhovory v rámci MěÚ Hořovice – OSVZaŠ
 • 1 ohnisková skupina s pečujícími osobami
 • 26 rozhovorů v rámci poskytovatelů sociálních služeb
 • Příprava a pilotní ověření dotazníku pro pečující osoby. Od prosince byly zrealizovány 4 rozhovory s pečujícími.

foto web

Výsledkem mapování potřeb osob žijících v území ORP Hořovice bude Popis potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, který je v procesu tvorby.
Dále bylo realizováno 13 jednání ve spádových obcích,  jako rozhovory se starosty obcí ORP Hořovice.


Podpora spolupráce v území 
V rámci spolupráce v území byly realizovány:

 • 3 jednání Řídící skupiny.
 • 12 jednání Pracovních skupin na různá témata.
 • Setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb, jejich uživateli, představiteli města a veřejnosti „Představme se!" 20. května 2018 na nádvoří Starého zámku v Hořovicích.
 • Soutěž Bezpečné město: prezentace projektů škol města Hořovice a nižšího gymnázi

V rámci jednání pracovních skupin byla řešena následující témata:

 • Mapování stávající situace a potřeb v rámci jednotlivých cílových skupin (senioři; osoby se zdravotním postižením; rodiny s dětmi a mládež; osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením).
 • Dostupnost terénních služeb a péče o seniory v domácím prostředí.
 • Chybějící služby pro děti a dospělé se ZP – denní stacionář, asistenční služba, chráněné bydlení, možnost zaměstnávání osob se ZP.
 • Strategie a rozpočet prevence kriminality města Hořovice na období 2019-2020.
 • Zahájení provozu nízkoprahového zařízení pro osoby bez přístřeší.
 • Zajištění informovanosti o sociálních službách a pomoci v náročných životních situacích.
 • Nabídka podpory dětem cizinců při zvládání školní docházky.
 • Hledání nových vhodných prostor pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež provozované Farní charitou Starý Knín.

Informační materiály

 •  Přípravné kroky pro tvorbu Katalogu sociálních služeb a letáků – řešení nejvhodnějšího pojetí:
  • Informační materiál pro laickou veřejnost, občany.
  • Informační materiál pro starosty, případně další pracovníky obcí.
  • El. Podoba katalogu a aktualizace webu pruvodcepomoci-horovice.cz.
 • Odstranění komunikačních bariér na webu města a pruvodcepomoci-horovice.cz pro CS neslyšících osob.

V následujícím období dojde k:

 • Finalizaci analytické části.
 • Dokončení rozhovorů s klíčovými aktéry.
 • Přípravě návrhu pracovní verze priorit pro Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024.
 • Realizaci dalších jednání pracovních skupin směřujících k diskuzím nad konkrétními možnými řešeními.
 • Realizaci setkání Řídící skupiny.
 • Realizaci tematických vzdělávacích workshopů a poskytování konzultací.
 • Dílčím jednáním v rámci spádových obcí ORP Hořovice.
 • Konzultace struktury katalogu, stylistické zpracování textu – zajištění srozumitelnosti pro CS, grafické zpracování a tisk katalogů.
 • Vyhodnocení zaměření 4 ks letáků a 2 videospotů, ujasnění stručného a srozumitelného obsahu a scénáře a zadání grafického zpracování.

Zpracoval realizační tým projektu
31. 1. 2019

CpKP střední Čechy podpořili