Závěrečná zpráva z projektu „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“

foto-setkani-pecujicich-4Centrum pro komunitní práci střední Čechy od srpna 2016 do července 2018 realizovalo na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý pilotní projekt Pečovat a žít doma je normální podporující neformální pečovatele v jejich náročné a smysluplné roli. Cílem našeho projektu bylo zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečujícím.

Za celou dobu trvání projektu jsme poskytli různou formu podpory 166 neformálně pečujícím. Došlo k 463 různým zapojením do projektu. Nejvíce opakovaně podpořených pečujících bylo z ORP Dobříš – celkem 94 rodin, což zjevně souvisí s poskytováním poradenství a vytvořením kontaktního místa na Dobříši v Základní škole Trnka.

Koordinátorky pomoci Hana Petáková a Petra Štěpová, poskytly 127 kontaktů v terénu i na kontaktním místě 90 pečujícím, celkem 132 hod. Dále zprostředkovaly 60,5 hodin individuálních odborných konzultací s odborníky na různá témata pro 48 pečujících.

Daadvaceti setkání svépomocných skupin s programem se zúčastnilo 129 neformálně pečujících. Zrealizovali jsme 10 neakreditovaných bezplatných vzdělávání, kterých se zúčastnilo 145 pečujících. Jejich obsahem bylo např.: Nácvik dýchání a relaxačních technik, opakovaně Den pro sebe, Vztahy, intimita a sexualita, zvládání agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem, Pevní pomoc, Úvod do reminiscence a Pohotovost pro bolavou duši. V době realizace aktivit nebyla v území dostupná respitní péče, zajištovali jsme proto hlídání dětí a dospělých se ZP, aby se pečující mohli zúčastnit nabízených aktivit.

Hlidani-4 

Proběhla čtyři mezioborová setkání např. k tématům hospicové péče na Dobříšsku, či medializaci zkušeností a potřeb pečujících rodin. Byly poskytnuty čtyři konzultace k metodě případových setkání a realizováno případové případové setkání k řešení situace pečující rodiny.

Dvouch týdenních psychorehabilitačních pobytů se zúčastnilo 40 neformálně pečujících z 25 rodin. Napříč aktivitami probíhala dlouhodobá spolupráce s 21 odbornými experty. Během realizace projektu probíhala supervize odborného týmu s externím supervizorem, se zaměřením na případové studie ve vztahu k CS projektu.

Socioložka Petra Klvačová realizovala 30 rozhovorů s pečujícími a 25 rozhovorů s poskytovateli a úředníky státní správy či samosprávy. Výstupem jsou dvě výzkumné zprávy: Analýza potřeb neformálně pečujících a Analýza poskytovatelů sociálních služeb v daném území.

Zpracovali jsme informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty na poskytovatele sociálních a návazných služeb s působností v dotčených ORP a vydali jsme tiskem v nákladu 1 000 Ks informační brožuru, jejíž přílohou je plakát s infografikou – jednoduchým návodem na koho se mohou pečující obrátit. Zajistili jsme distribuci, a tak tento katalog bude cenným pomocníkem nejen pečujícím, ale bude k dispozici také pracovníkům ÚP a sociálním pracovníkům OSVZ, dále starostům spádových obcí, praktickým lékařům a poskytovatelům sociálních a návazných služeb v územích.

IMG 1318

Zpracovali jsme: Popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci v území a vydali jej tiskem v nákladu 1 000 ks. Metodiku jsme distribuovali starostům obcí v územích a poskytovatelům sociálních a návazných služeb a budeme ji i nadále šířit relevantním cílovým skupinám v rámci našich aktivit při realizaci komunitního plánování sociálních služeb v územích středočeského kraje.

Provozování centra podpory pečujících a zavedení pozice koordinátora pomoci na platformě neziskové organizace se ukázalo jako vhodná a smysluplná varianta. Umožnila při vhodném rozsahu finančních prostředků realizovat velmi široké spektrum aktivit na podporu pečujících. Koordinátorky působící v lokálním prostředí dokázaly oslovit těmito aktivitami cílovou skupinu, získat její zájem a důvěru a společně s ní začít řešit jak konkrétní situace, s nimiž se pečující potýkají, tak i obecnější podmínky, v nichž jejich péče probíhá. Výsledky našich vlastních analýz i zpětná vazba přímo od pečujících a dalších zainteresovaných aktérů ukázaly, že pomoc neformálně pečujícím je velmi potřebná a že přináší výrazné zlepšení kvality jejich života.


Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507.

b_0_600_0_00_images_loga_donoru_Logo_OPZ_barevné.jpg

Petra Štěpová, manažerka projektu

CpKP střední Čechy podpořili